Empreses de l’economia social per a la inclusió

Comparte
Pertenece a la revista
Noviembre 2017 / 52

Les persones amb alguna discapacitat i les que estan en risc d’exclusió són els col.lectius amb què treballen els CET i les empreses d’inserció 

Empleados de la Cooperativa TEB. FOTO: EVA SANLEANDRO

Els centres especials de treball (CET) i les empreses d’inserció comparteixen un punt en comú: dins de l’economia social, ambdós models generen espais d’integració amb caràcter transitori que serveixin de guia per a la inclusió de les persones al mercat de treball.

No obstant això, presenten trets ben diferents. Els CET són empreses que asseguren una feina remunerada a persones amb alguna discapacitat i que els garanteixen la integració laboral. L’objectiu d’aquests centres és, doncs, productiu, com el de qualsevol altra empresa, però alhora la seva funció és social. Els CET ofereixen també una via d’integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. Gairebé la totalitat de la plantilla dels centres especials de treball estarà constituïda per treballadors i treballadores amb discapacitat, sense perjudici de les places en plantilla que ocupi el personal no discapacitat, també imprescindible per al desenvolupament de la seva activitat. Poden incorporar-se com a treballadors i treballadores als CET les persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental. La plantilla de cadascún d’aquests centres ha de comptar amb un mínim del 70% de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

En canvi, en el cas de les empreses d’inserció, la finalitat primordial és la integració sociolaboral de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’estar-hi, com per exemple persones que han passat un temps a la presó o persones que pateixen alguna addicció.

A Catalunya hi ha un total de 205 CET, que compten amb una plantilla conjunta de 18.204 treballadors

Les empreses d’inserció han de ser promogudes (o estar participades) per una o diverses entitats promotores: entitats o corporacions de dret públic, o bé entitats sense ànim de lucre, l’objecte social de les quals ha d’incloure la inserció social de persones especialment desafavorides. Aquestes entitats proporcionen processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació al lloc de treball, habituació social i laboral i, si s’escau, serveis d’intervenció o mesures d’acompanyament social que els permetin incorporar-se posteriorment al mercat de treball ordinari. Perquè es puguin considerar com a tals, les empreses d’inserció han de mantenir, en còmput anual, un mínim del 30% i un màxim del 70% de persones treballadores en procés d’inserció respecte del total de la plantilla. A més, han de destinar almenys el 80% dels beneficis o els excedents disponibles obtinguts en cada exercici econòmic a la millora o l’ampliació de les estructures productives i d’inserció. 

 

Dades
 

A Catalunya hi ha un total de 205 CET, que compten amb una plantilla de 18.204 treballadors, dels quals 15.051 tenen alguna discapacitat. Estan ocupats en un ample ventall d’activitats, que van des de la manufactura fins a la jardineria, la gestió de botigues, l’agricultura ecològica o els serveis administratius. 

- Alguns dels centres de treball més coneguts són el Grup Cooperaiu TEB (Taller Escola Barcelona), Trinijove i Auria.

- Les empreses d’inserció tot just són 60 a tot el territori, però donen feina a 2.693 persones.

La Generalitat de Catalunya ofereix diverses línies d’ajuts que permeten que aquesta mena d’empreses pugui desenvolupar les seves activitats i aconseguir els objectius desitjats.